Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: PUNT ROMA, S.L.

CIF: B61481198

Adreça postal: C/ Overlocaire, 24-28 (P.I. de les Hortes) Mataró (08302) BARCELONA

PUNT ROMA S.L., com a responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

GESTIÓ DE CLIENTS:

PUNT ROMA, SL

B61481198

Gestió de clients, mitjans, contactes.

PUNT ROMA PORTUGAL UNIPESSOAL, Lda.

508416930

Gestió de clients, mitjans, contactes.

PUNT ROMA FRANCE, SAS

807489414

Gestió de clients, mitjans, contactes.

VICTRIX ISLAS, SL

B38713475

Gestió de clients, mitjans, contactes.

GILBERT SL

L705271T

Gestió de clients, mitjans, contactes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

a) Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;

b) Trametre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER;

c) Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari.

d) Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari.

e) Utilitzar les seves dades per posar-s’hi en contacte, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

f) Es realitzaran anàlisis de perfils i d'usabilitat.

g) Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a clientes@puntroma.com.

D'acord amb la LSSICE, PUNT ROMA S.L. no realitza pràctiques de SPAM; per tant, no envia correus electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de PUNT ROMA S.L., l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o fins que exerceixi el seu dret de cancel·lació, oposició o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de PUNT ROMA, S.L. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament que PUNT ROMA S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l'Usuari indiqui el contrari:

- L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.

- En cas que l'Usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER, l'enviament d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics per informar els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de PUNT ROMA S.L. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per part de l'Usuari.

- La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S'informa l'usuari que els mitjans habilitats per l'empresa per comunicar-se amb els clients i altres afectats són els telèfons fixos i mòbils corporatius i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l'EMPRESA queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat de què disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

PUNT ROMA S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada en els servidors de PUNT ROMA S.L.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant PUNT ROMA S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a clientes@puntroma.com, indicant com a Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", tal com indica la llei.

Drets:

- Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

- Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

- Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

- Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que aquest tractament cessi.

- Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

- Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest les pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM:

Obtenim, mitjançant formulari de subscripció, la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè ha de facilitar les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

Si contracta el servei o compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.puntroma.com, li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom i dades de contacte. Haurà d'atendre, en cas de procedir a la compra de productes, a les condicions específicament regulades a https://www.puntroma.com/ES/ca/contract-conditions/.

A través d'aquesta política de privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de PUNT ROMA S.L., incloses les dels menors, per a l’obtenció de les quals s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres dels quals els menors formen part.

XARXES SOCIALS (POLÍTICA PRIVACITAT)

L'informem que PUNT ROMA S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament que es dugui a terme de les dades de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de PUNT ROMA S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

PUNT ROMA S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que PUNT ROMA S.L. consideri inapropiats.

- I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, PUNT ROMA S.L. es reserva la potestat de retirar sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de PUNT ROMA S.L., podent-li enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre grup, en la present política de privacitat.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, PUNT ROMA S.L. quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT DEL CV

En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil de sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

PUNT ROMA S.L. es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre PUNT ROMA S.L. I els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

POLÍTICA DE COOKIES