Condicions generals de contractació

Primera.- Obligacions prèvies a l'inici del procediment de contractació.

S'informa l'Usuari que, per accedir a la contractació o la utilització dels productes i/o serveis que s'ofereixen en el present Lloc Web, l'Usuari ha de tenir coneixement amb caràcter previ i, si s’escau, acceptar les Condicions Generals de Contractació, accessibles en tot moment des de la present pàgina web; aquestes Condicions Generals de Contractació han de poder ser impreses i emmagatzemades per l'Usuari.

Segona.- Identificació de les parts contractants.

Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts en el Lloc Web de PUNT ROMA S.L. (www.puntroma.com) són subscrites, d'una banda, per PUNT ROMA S.L. com a prestadora del servei, amb CIF B61481198 i domicili social al C/ OVERLOCAIRE 24-28, 08302 - MATARÓ, BARCELONA, i d'una altra, per l'usuari del producte final (l'Usuari), les dades de caràcter personal del qual són les que aquest ha facilitat al Lloc Web i, en especial, a través del formulari que PUNT ROMA S.L. ha posat a la seva disposició a aquest efecte. S'entén per Usuari qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per PUNT ROMA S.L. o per intermediació del Lloc Web o que es registri com a usuari del Lloc Web.

Tercera.- Obligacions de l'Usuari:

En introduir l'Usuari directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present Lloc Web, l'Usuari: i. Accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat; ii. Accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades, ja que PUNT ROMA S.L., sense perjudici de les tasques de verificació del caràcter correcte i adequat de les dades d'identificació facilitades, no té mitjans per verificar i no verifica la identitat l'Usuari; iii. Reconeix ser major d'edat i que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària per tal de subscriure els productes oferts per PUNT ROMA S.L. o per intermediació de PUNT ROMA S.L. al Lloc Web; iv. Entén i accepta que són necessàries per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del Lloc Web. En el cas que l'Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si PUNT ROMA S.L. tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat de les dades, PUNT ROMA S.L. podrà denegar-li l'accés i/o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis. L'Usuari haurà d'actuar lleialment i de bona fe, així com proporcionar dades veritables i exactes en totes les seves relacions amb el prestador de servei, realitzar l'abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d'enviament en el temps i formes indicats per PUNT ROMA S.L. L'Usuari no podrà cedir el seu compte d'Usuari ni revendre a tercers els productes de PUNT ROMA S.L. a. Accés al Compte d'Usuari: Després del registre d'Usuari a través del Lloc Web www.puntroma.com, l'Usuari obtindrà les seves dades d'identificació (nom d'usuari i contrasenya) d'accés i gestió al seu Compte d'Usuari, des del qual podrà realitzar on-line les adquisicions dels productes de PUNT ROMA S.L. El nom d'usuari es vincularà sempre amb un compte de correu electrònic vàlid i actualitzat, i serà responsabilitat de l'Usuari la comunicació al prestador del servei sobre qualsevol incidència que pogués afectar aquest compte de correu electrònic o el servei. Sense perjudici del compliment de tots els requisits tècnics i jurídics que puguin ser requerits a PUNT ROMA, S.L. referent a això, l'Usuari serà l'únic responsable d'escollir i indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir-ne la confidencialitat no cedint-la ni comunicant-la a tercers no autoritzats. PUNT ROMA S.L. no podrà considerar-se responsable de l'accés no autoritzat al compte d'usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests puguin realitzar a través d’aquest compte, així com tampoc de la pèrdua o sostracció d'aquest per tercers. Referent a això, l'Usuari es compromet a dur a terme totes les accions necessàries per salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d'identificació, accés i gestió al seu Compte d'Usuari de www.puntroma.com incloent, però no limitant-se, a la protecció adequada del compte de correu electrònic associat al seu Compte d'Usuari, utilització de tallafocs, antivirus, etc. b. Gestió del Compte d'Usuari: L'Usuari, accedint mitjançant el seu nom d'usuari i contrasenya, podrà gestionar a través del seu Compte d'Usuari totes les operacions disponibles relacionades amb el servei. Informació personal: L'Usuari podrà consultar i/o modificar en tot moment la seva informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser vertadera i exacta; en cas contrari, PUNT ROMA S.L. es reserva el dret a cancel·lar el Compte d'Usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o fictícies. Informació relativa a les compres i operacions realitzades: Totes les transaccions realitzades per l'Usuari es reflectiran en el seu Compte d'Usuari, que podrà ser consultat en qualsevol moment.

Quarta.- Objecte i descripció del servei.

Les presents Condicions Generals d’ús i contractació tenen com a objecte regular tant la navegació a través de la Botiga Online www.puntroma.com com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella en les modalitats de compra puntual on-line i compra per subscripció on-line, i suposen l'acceptació sense reserves per part de l'Usuari, de totes i cadascuna de les clàusules descrites. PUNT ROMA S.L. es reserva el dret de modificar les presents condicions generals d'ús i contractació en qualsevol moment i sense previ avís a l'Usuari, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a través del Lloc Web www.puntroma.com, sense perjudici d'assegurar el compliment dels contractes ja subscrits. PUNT ROMA S.L. es reserva el dret de modificar l'oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) descrita en el Lloc Web www.puntroma.com. En cas d'existir errors o informació inexacta al Lloc Web sobre qualsevol dels preus, productes o la seva descripció, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l'Usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost. Les presents Condicions Generals de Contractació han de complementar-se i formen part integrant dels Termes i Condicions d'Ús i de Contractació, així com de la Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal d'aquest Lloc Web (d'ara endavant, tot això serà denominat conjuntament com a “Termes i Condicions”), així com amb aquelles Condicions Particulars que, si s’escau, siguin d'aplicació. Els Termes i Condicions han estat elaborats per PUNT ROMA S.L. de conformitat amb la normativa aplicable, en especial, d'acord amb allò que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal; la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic; la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de Venda de Béns de Consum i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Tant l'accés, la navegació com la contractació de qualsevol dels productes oferts per PUNT ROMA S.L. en el Lloc Web requereix i per tant implica l'acceptació expressa dels Termes i Condicions sense reserves per part de l'Usuari, sigui o no un usuari registrat i per tant al Lloc Web de PUNT ROMA S.L.

Cinquena.- Procés de contractació.

5.1.- Altes en els Serveis Per a l'accés a aquells productes, tant de pagament com gratuïts, oferts al Lloc Web de PUNT ROMA S.L. en els quals és necessari recopilar les dades de caràcter personal de l'Usuari, s'entén que en completar i enviar aquest o qualsevol altre formulari incorporat en el present Lloc Web, les facilites de forma lliure i voluntària i que consents i autoritzes expressament que PUNT ROMA S.L. reculli i tracti de forma automatitzada totes les dades de caràcter personal que se sol·liciten, en ser necessàries per dur a terme les finalitats i objectius que es detallen al llarg dels Termes i Condicions. 5.2.- Protecció, Recollida i Tractament de les Dades de Caràcter Personal de l'Usuari PUNT ROMA S.L. manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l'Usuari seran tractades de conformitat amb les disposicions normatives vigents en la matèria, en particular, amb observança de les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin. Les dades de caràcter personal subministrades pels Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran protegides de conformitat amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment les esmentades en l'apartat anterior. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb allò que estableix l'article 6 de la LOPD, l'Usuari atorga consentiment inequívoc a PUNT ROMA S.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord i en estricte compliment de les facultats concedides en virtut de la legislació aplicable. L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com el Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, sense que es puguin utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les autoritzades aquí ni amb fins comercials o publicitaris, i sense que es puguin cedir a tercers. En qualsevol moment l'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a PUNT ROMA S.L. en el domicili de C/ OVERLOCAIRE 24-28, 08302 - MATARÓ, BARCELONA. PUNT ROMA S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, els presents Termes i Condicions per adaptar-los a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els interessos legítims dels Usuaris, havent l'Usuari de consultar periòdicament els presents termes, condicions i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis, prenent com a referència la data de l'última actualització. Tot això sense perjudici de la no afectació dels canvis als contractes ja subscrits. Cal ressenyar que determinats productes oferts als Usuaris poden contenir Condicions Particulars de Contractació que, si s’escau, substitueixen, modifiquen i/o complementen els Termes i Condicions, i en aquest cas també serà necessària la seva lectura i acceptació prèvies.

Sisena.- Prestació del servei.

• Caràcter onerós de la majoria dels serveis prestats La contractació i la subscripció de la majoria dels productes accessibles per als Usuaris en el Lloc Web de PUNT ROMA S.L. requereixen d'una prèvia contraprestació per part de l'Usuari, això als efectes que pugui utilitzar o disposar dels productes i serveis oferts en el present Lloc Web. Sense perjudici que la simple navegació pel present Lloc Web tingui caràcter gratuït, la contractació dels productes oferts en el Lloc Web siguin gratuïts o no, exigirà la prèvia subscripció o emplenament d'un formulari per part de l'Usuari.

• Forma de prestació del servei La prestació d'aquests serveis es regirà segons els Termes i Condicions i, si s’escau, de conformitat amb les corresponents Condicions Particulars de Contractació previstes per als serveis que així ho especifiquin. L'Usuari entén que la informació continguda sobre els Termes i Condicions així com de les descripcions dels diversos productes i serveis oferts al Lloc Web de PUNT ROMA S.L. són suficients i bastants per a l'exclusió d'error o confusió en la formació del consentiment.

Setena.- Dret de Desistiment

En mèrits del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients i altres lleis complementàries, PUNT ROMA S.L. informa els clients: El Client podrà exercir el seu dret de desistiment dins el termini màxim de 14 dies naturals des del moment de la recepció del producte, exercint aquest dret davant PUNT ROMA S.L. mitjançant correu electrònic a clientes@puntroma.com. Pel que fa al procés de desistiment, el Client haurà de complir les següents condicions: i. El Client final ha d'informar PUNT ROMA S.L. de la seva voluntat d'exercir el seu dret de desistiment a través dels referits canals d'atenció a client. Per exercir el dret de desistiment podrà utilitzar els mitjans posats a disposició a través de l'apartat "Les meves comandes" o bé utilitzar aquest formulari de desistiment formulari de desistimient. ii. El Client està obligat a remetre el producte directament a l'adreça que podrà obtenir a través de qualsevol de les vies d'atenció a client. iii. El consumidor només serà responsable de l'eventual disminució de valor dels béns com a resultat de la seva manipulació diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, característiques o funcionament. Per a l'exercici del dret de desistiment és indispensable que el Client enviï a PUNT ROMA S.L. el producte en la forma i estat en què va ser adquirit sense haver estat utilitzat, si és possible, dins del seu embalatge, de tal manera que sigui impossible qualsevol deteriorament durant el transport. PUNT ROMA S.L. acceptarà la devolució dels productes que es trobin intactes. PUNT ROMA S.L. requerirà que el producte es trobi en perfecte estat comptant amb tots els seus elements, i no es podrà donar curs a cap devolució que incompleixi aquests requisits. iv. Tramitada la sol·licitud de desistiment i comprovada l'observança de les condicions anteriors, PUNT ROMA S.L. abonarà al Client la quantitat satisfeta per aquest dins de 14 dies naturals des que PUNT ROMA S.L. hagi estat informada de l'exercici del dret de desistiment. El pagament de l'esmentat import al Client serà efectuat a través del canal utilitzat pel Client en el seu pagament inicial. D'acord amb el que estableix l'article 103 del Reial Decret 1/2007, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos en què siguin adquirits productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa. Si el client que decideix exercir el seu dret de desistiment en el període de 14 dies naturals des del moment de la recepció del producte va optar en el moment de la realització de la compra per sol·licitar de manera expressa el lliurament a domicili de la compra realitzada, assumint voluntàriament el pagament del cost d'aquest servei de transport, aquest rebrà l'abonament a més de les mateixes despeses d'enviament de la mercaderia pagats i detallats en l'albarà o factura de compra.

Vuitena.- Canvis de productes en mal estat o error de subministrament. Cancel·lació de comanda.

Eventuals faltes de conformitat per productes en mal estat o error de subministrament s'hauran de comunicar en un termini raonable per qualsevol mitjà, indicant el número de comanda, els articles en qüestió i els motius de la falta de conformitat, podent el consumidor, mitjançant aquesta simple declaració, exigir l'esmena d'aquesta falta de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. Una vegada rebuda aquesta declaració i el producte, PUNT ROMA S.L. comprovarà els defectes o errors al·legats i, de conducta, atendrà aquesta petició. Totes les despeses de transport i assegurança de devolució i reposició de la mercaderia en el cas de mercaderies defectuoses o errors en el subministrament seran a càrrec de PUNT ROMA S.L. Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

Novena.- Producte no disponible.

Per al cas excepcional que el Client adquireixi un producte que, per raons derivades d'incidències tècniques o informàtiques, ja no estigués disponible i sempre que el client no hagués estat informat d'aquesta situació, PUNT ROMA S.L. procedirà a la devolució de l'import satisfet per part del Client, a través del mateix mitjà utilitzat pel Client en el seu pagament inicial. En aquest cas, el consumidor i Client podrà exercir el seu dret de desistiment i resolució sense que li siguin exigibles els costos de devolució.

Desena.- Procés de contractació.

Per mor de l'article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els contractes celebrats per via electrònica com el present seran plenament efectius i estan previstos per l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Les presents condicions de contractació es troben a disposició de tots els clients de PUNT ROMA S.L. de forma lliure i gratuïta. L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el Client disposi de connexió a Internet. Tots i cada un dels productes oferts estan degudament descrits a la fitxa de producte que sempre estarà a disposició dels Clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades a l’esmentada fitxa. Es considerarà que la compra és perfeccionada des del moment que el Client premi el botó de "Compra", entenent que el seguiment de totes les fases de procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l'acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d'acceptar les presents condicions generals de la contractació. PUNT ROMA S.L., com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitza el present contracte. Aquest document electrònic serà accessible per a l'usuari mitjançant l’enllaç que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació, des d'on podrà ser imprès. L'idioma en què serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà, excepte indicació del contrari, el castellà, sense perjudici del compliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria de política lingüística i protecció dels consumidors i usuaris de les diferents Comunitats autònomes espanyoles. Un cop s'hagi perfeccionat la compra, PUNT ROMA S.L. enviarà el corresponent correu electrònic al Client on es veurà reflectida la disponibilitat del producte adquirit, informant, un cop comprovada l'existència del producte, de l'estat de la comanda i del termini aproximat de lliurament. En el cas que no hi hagi disponibilitat del producte sol·licitat, PUNT ROMA S.L. n’informarà oportunament el Client, indicant-li el termini de disponibilitat aproximat.

Onzena.- Tarifes i formes de pagament

Les tarifes dels productes oferts en el Lloc Web www.puntroma.com s'expressaran en euros i inclouran l'IVA corresponent. Els preus vigents en el moment de contractació dels productes de PUNT ROMA S.L. podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat al seu pagament, a través del Lloc Web www.puntroma.com durant el procés de contractació dels serveis a través del Compte d'Usuari, i al correu electrònic de confirmació de compra de la comanda.

Els pagaments de les operacions realitzades a través de www.puntroma.com es pot efectuar a través de: Pot pagar les seves compres on-line amb les targetes Visa, Visa Electron, MasterCard, 4B i targeta 6000.

PUNT ROMA S.L. tindrà per efectiva la compra un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de la referida entitat bancària. Si el procés de compra s'interromp per qualsevol motiu o si l'import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent despeses de gestió i comissions bancàries), PUNT ROMA S.L. suspendrà el procés i n’informarà el Client.

Dotzena.- Embalatge i enviament dels productes adquirits.

PUNT ROMA S.L. lliurarà al Client el producte adquirit en un embalatge segur. PUNT ROMA S.L. enviarà les comandes a través del servei de l'agència de transport, sempre que el Client no indiqui expressament en el moment de la compra que procedirà a recollir-lo personalment en qualsevol dels punts de venda de PUNT ROMA disponibles. El termini exacte de lliurament serà indicat al Client en cada cas i sempre a través de correu electrònic enviat per PUNT ROMA S.L. com a confirmació de la comanda; aquest termini dependrà de la disponibilitat del producte adquirit. Forma d'enviament i lloc de lliurament. Pel que fa al lloc de lliurament, PUNT ROMA S.L. informa els Clients que aquest haurà de trobar-se sempre en territori Espanyol (lliuraments només a península i Balears). Les despeses d'enviament, en cas d'haver-n’hi, aniran a càrrec del Client i li seran indicats en el procés de compra en el checkout corresponent a cada compra. Els enviaments dels productes adquirits es realitzaran a través del servei de missatgeria contractat per PUNT ROMA S.L. En l'actualitat, i sense perjudici de modificar la concreta empresa de missatgeria i amb això les condicions d'enviament, el servei és prestat pels missatgers i el termini de lliurament oscil·la entre un i tres dies (72 hores laborables) un cop la comanda del Client està llesta i disponible al magatzem. En cas que el producte que es sol·licita no es trobi en estoc, PUNT ROMA S.L. informarà degudament al Client en relació al termini de disponibilitat. El producte s'enviarà a l'adreça facilitada pel Client, en horari de dilluns a divendres (dies laborables). Els costos de transport seran: Lliurament a Espanya península i Balears: 3,95€ per paquet. En qualsevol cas, el cost dels ports serà confirmat per PUNT ROMA S.L. prèviament a la finalització de la compra. Aquests preus queden subjectes a qualsevol modificació per part de l'empresa prestatària del servei de missatgeria. En qualsevol cas, aquest cost de transport serà confirmat per PUNT ROMA S.L. prèviament a la finalització de la compra.

Tretzena.- Garanties. Servei postvenda.

Els productes oferts per PUNT ROMA S.L. són originals de la marca. Oferim garanties sobre els productes que comercialitzem a través d'aquesta pàgina web, i tots ells compten amb els terminis de garanties legalment establerts. PUNT ROMA S.L. compta amb un servei de postvenda per solucionar qualsevol problema que pogués sorgir amb els nostres productes i articles. El Client podrà contactar amb el nostre servei de postvenda a través dels següents mitjans: Telèfon 900416060, Xat, WhatsApp: 00 34 683672080, Correu electrònic: clientes@puntroma.com número i mitjans que no comporten càrrecs especials ni costos extres respecte als estàndards. 

Catorzena.- Responsabilitats.

PUNT ROMA S.L. està obligada a que els continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web siguin fiables, veraços i exactes, i es fa responsable dels preus i característiques anunciats. Totes les imatges inserides en la nostra plataforma no són contractuals, de manera que en funció dels fabricants poden variar, si bé sempre vetllem perquè les descripcions dels productes siguin el més exactes possibles a la realitat. Tots els productes oferts compten amb els terminis de garanties legalment reconeguts. Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d’aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions, o pretén obstaculitzar el compliment per l'altra part de les seves, es generarà el dret de l'altra part a reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats, tant per dany emergent, com per lucre cessant segons la legislació vigent. PUNT ROMA S.L. no serà responsable en cas d'indisponiblitat del producte o impossibilitat de lliurament per força major, robatori o pèrdua de cupons o error en la comanda o dades facilitades pel Client. No obstant això, en aquests casos, PUNT ROMA S.L. es posarà immediatament en contacte amb el Client per tal de trobar la millor solució al cas. PUNT ROMA S.L. utilitzarà tots els esforços comercials i tècnicament al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web, cosa que constitueix una obligació que, no obstant, no serà d'aplicació per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment provocada per: • Inactivitat temporal del lloc web deguda a actualització i/o manteniment tècnic. • Causes alienes al control per part de PUNT ROMA S.L .: força major, problemes d'accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, etc. Sempre que els casos als quals s'ha fet referència siguin aliens al control i la diligència deguda pel titular, no hi haurà lloc a indemnització de PUNT ROMA S.L. Al Client per lucre cessant, danys o perjudicis. En cas de tancament o suspensió del lloc web per causes alienes a l'actuació de les parts, s'informarà puntualment al Client del trasllat del servei a un nou domini, modificant únicament les estipulacions del present contracte pel que fa al domini en què la plataforma roman activa.

Quinzena.- Normativa aplicable

La prestació de serveis que realitzi PUNT ROMA S.L. que siguin materialitzats per mitjà de la seva pàgina web, es regirà i interpretarà de conformitat amb el que estableixen els Termes i Condicions per la present establerts o, si s’escau, per les Condicions Particulars de Contractació establertes a aquests efectes, així com en allò no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució, per allò estipulat en les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables a la matèria, amb especial atenció a la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris.

Setzena.- Tribunal competents

Serà fur competent per conèixer les controvèrsies que es puguin derivar de la interpretació o l’execució d’aquest contracte el que correspongui al lloc de residència del consumidor o usuari.
Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, el client es pot adreçar per correu electrònic a l’adreça electrònica clientes@puntroma.com; ens comprometem a contestar en el termini legal.
 

Els Clients podran a més acudir a la plataforma de resolució de litigis en línia (RLL) posada a disposició pel porta TU EUROPA, a través del següent enllaç: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_es.htm

Les presents condicions generals d'ús i contractació regulen el registre, accés i ús dels serveis prestats a l'Usuari per PUNT ROMA S.L., com a prestadora del servei, amb CIF B61481198 i domicili social al C/ OVERLOCAIRE 24-28, 08302 - MATARÓ, BARCELONA.