Avís legal

Aquest portal web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertany a PUNT ROMA S.L., amb CIF B61481198 i domicili social al C/ OVERLOCAIRE 24-28, 08302 - MATARÓ, BARCELONA - ESPANYA. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43001, Foli 62, S 8, Full B-16650, telèfon de contacte 937 41 60 00, i correu electrònic de contacte puntroma@puntroma.com.

1. OBJECTE

PUNT ROMA S.L. (des d'ara també “el prestador”) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web www.puntroma.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.

A través del web, PUNT ROMA S.L. facilita als usuaris l'accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d'usuari (en endavant “l'usuari”), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l'obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de PUNT ROMA S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d'un preu determinat en les condicions generals de contractació. Aquestes condicions s’han de consultar a l'enllaç següent: https://www.puntroma.com/ES/es/contract-conditions/.

2.2. Registre d'Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, PUNT ROMA S.L. condiciona l'ús d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a PUNT ROMA S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a prestador o a tercers.

2.4. Menors d'edat.

Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells; és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o d’imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

- Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

- Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;

- Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

- Sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

- De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers, o constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

PUNT ROMA S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.
En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que se us redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, PUNT ROMA S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics, són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització prèvia per escrit per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués esdevenir respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, cosa que no implica la menció o aparició en el lloc web de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic mencionat més amunt.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Serà fur competent per conèixer les controvèrsies que es puguin derivar de la interpretació o l’execució d’aquest contracte el que correspongui al lloc de residència del consumidor o usuari.
Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, el client es pot adreçar per correu electrònic a l’adreça electrònica clientes@puntroma.com; ens comprometem a contestar en el termini legal.